Verkit aniuolai

Verkit aniuolai, verkit dvasės šventos, Linksmybė jūsų šiandien yr’ atimta. Verkit prie smerčio, verkit...

Tave Dieve garbiname

Tave Dieve garbiname. Tave Viešpatį išpažįstame, Tave amžiną Tėvą: visa žemė šlovina. Tau visi...

Pone Karaliau!

Pone Karaliau! Dieve Abraomo, Dovanok mums griekų atleidimą, Ir Dvasios šventos apšvietimą, Idant pažintų...