Apieravoju, visagalis Pone!

Aprašymas

Vakarinė apie apieravojimą darbų šiokiomis dienomis Tekstas - iš vysk. Motiejaus Valančiaus „Knyga giesmių arba KANTICZKOS“ (1862 m.). Pastaba: korektūros klaidos taisytos pagal 1910 m. leidimą.

Apieravoju, visagalis Pone!
Čielos tos dienos darbą ir storonę,
Norint šiandieną procevojau, dariau,
Jog ateis vakars, sau ne kartą tariau!

Dėlto sulaukęs štai dabar to čėso,
Kur pasibaigė brangi dienos šviesa.
Tau, Dieve, garbę širdis mano,
Prie Tavęs dusau dūšia, kaip įmano.

Maldinga širdžia darau dėkavones,
Už visos dienos darytas storones,
Ateina naktis su tamsybe liūdna,
Kurią išrodyt tikrai yra trudna.

Nors darbinkui pasilsį priduoda,
Vienok tamsybės liūdną ženklą rodo,
Dėlko prie Tavęs, Dievo atsiduosiu,
Naktyj’ užmigęs begu atsibusiu.

Ant vardo Tavo ir ant Tavo valios,
Aš atsiduodu iš visokios galios,
Kūną ir dūšią Tau apieravoju,
Pakarnia širdžia pasiliecavoju. Amen.