Aniolai po gimimo Jėzaus

Aprašymas

Tekstas - iš vysk. Motiejaus Valančiaus „Knyga giesmių arba KANTICZKOS“ (1862 m.). Pastaba: korektūros klaidos taisytos pagal 1910 m. leidimą.

Aniolai po gimimo Jėzaus duod apreiškimą
Piemenims: jau mums Išganytojas,
Ir svieto valdytojas,
Gimė iš Marijos.

Kad tai anie girdėjo į Betliejų atėjo,
Kur prakartėj gulintį išvydo,
Jėzų Sūnų Dovydo,
Paną su Juozapu.

O! gimime garbingas, labai mums stebuklingas,
Pradėjo Pana Sūnų čystybėj,
Pagimdė Jį cielybėj
Panystės Švenčiausios.

Tai dėl mūsų stojosi, mažas nužeminosi:
Palociaus bagoto sau negavo,
Prie užgimimo savo
Ponas viso svieto.

Tasai šviesiai rodosi, kurs figūroj dengėsi,
Arono rykštė sprogti pradėjo,
Iš jos žiedas išėjo
Ir vaisių išdavė.

Klausykit Dievo Tėvo, kaip Sūnų paliecevoj;
Tas yra Sūnus man numylėtas,
Jums rojuj pažadėtas.
To visi klausykit.

Dievui būk šlovė, garbė nepabaigta vienybė,
Kaip Tėvui, taip Jo Sūnui mieliausiam,
Drauge Dvasiai Švenčiausiai,
Traicei šlovingiausiai. Amen.