Angoj Tavo, Dieve stoviu

Angoj Tavo Dieve stoviu

Giesmę atlieka: Klaipėdos Marijos taikos Karalienės grigališkojo choralo studija "Schola Cantorum de Regina Pacis" (CD Dūšia mano, garbink Dievą, 2009 m.)

Aprašymas

Angoj Tavo, Dieve stoviu,
Laukdamas Tavo malonės,

Kursai po paveikslu duonos,
Tikras esi dangaus Ponas.

Toj Ostijoj Dievas gyvas,
Užsislepia, ak koks dyvas.

Tam Sakramente šventame,
Dievą mūsų priimame.

Tą stebuklą Dievas daro,
Duoną į kūną permaino.

Mums liepia save valgyti,
Kad būtumėm išganyti.

Šventas, stiprus, nemirtìnas,
Garbės amžius visas pilnas,

Aniolai vis drebėdami,
Veidą jo šventą regėdami,

Visokios Dvasios dangiškos,
Ir tos galybės žemiškos,

Žemė, svietas, marios, dangus
Nepaim’ kaip Dievas brangus,

Aniolai norint norėjo,
Tos malonės neturėjo.

Kokią žmogus griešnas gavo,
Saviep imti Poną savo.

Aš nevertas tos malonės,
Kad Tu eitumei prie manęs.

Ištark tiktai žodį vieną,
Busiu išganyts šiandieną.

Puolu prie kojų aš Tavo,
Parodyk man loską Savo,

Idant su Tavim gyvenčiau,
Tave per amžius šlovinčiau. Amen.