Agota šventa graži Panelė

Aprašymas

Apie šventą Agotą paną ir mūčelninkę Tekstas - iš vysk. Motiejaus Valančiaus „Knyga giesmių arba KANTICZKOS“ (1875 m.). Pastaba: korektūros klaidos taisytos pagal 1910 m. leidimą.

Agota šventa graži Panelė,
Žydinti buvo kaipo kvietkelė,
Su Jėzum Ponu dangaus linksmybėj’:
Ir Mylėtinio rojaus šviesybėj’.

O už panystę kurią turėjai,
Ir už čystatą kada žibėjai,
Esi kankįta ir nužudyta,
Auksu karūna ten aprėdyta.

Katenos mieste ir ten kur buvo,
Siuntė storasta slūgą pas paną,
Norėdams aną pas savęs gauti,
Nuo garbės Dievo šalin atitraukti.

Tada Agota meldės prie Dievo,
Dangaus ir žemės, Aukščiausio Tėvo,
Pastiprink, tarė, tarnaitę tavo,
Dėl tavęs kentėti esu gatava.

Kančias kentėti, kraują pralieti,
Veidą švenčiausią Tavo regėti,
Prie Tavęs einu, prie Tavęs šaukiu,
Pagelbos Pone, nuo Tavęs laukiu.

O kad nuvedė prie kvincijonų,
Atdavė paną kitam pagoniui,
Liepė mokyti Agotą šventą,
Garbint dievaitį, mylėti svietą.

Šventa Agota tikrai mylinti,
Dievą ir vierą išpažįstanti,
Niekino storastą ir jo dovaną,
Garbino Dievą danguje vieną.

Tad storasta liepė atvesti,
Panelę šventą turman įmesti,
Baugydams aną jogei pražūsi,
Jei mano dievams priešinga būsi.

Tada Mūčelninkę drąsią panelę,
Sako, pagonys, kankįt budeliams:
Liepė Agotą mušt geležimis,
Retežiais, lazdoms, aštrioms vinimis.

O, kada matė paną stovinčią
Prieš kankįtojus nesibijančią,
Liepdams pagonis paną ronyti,
Krūtis geležies replėms sugnybti.

Taip sumūčyta ir sukruvinta,
Turme įstumta stov’ išgydinta,
Nuos Sutvertojaus ir Atpirktojaus,
Kuriam tarnavo šventai tikėjos.

O kad išvedė ant penktos dienos,
Agotą šventą paskirt’ adynos,
Liepė pagonys Agotai šventai,
Mylėt jų dievus, jei bijos kančių.

Nebijaus kančių, atsako pana,
Turiu aš širdyj’ Jėzusą Poną:
Tą aš garbinsiu, tą tikt šlovinsiu,
Kurs man išgydė taip dides ronas.

Kada storasta miesto Katenos,
Liepė sukurti ugnį dėl panos,
Eina į ugnį sugatavotą,
Panelė vardu šventa Agota.

O kada prie kančių žemė drebėjo,
Iš visur žmonės eiti pradėjo,
Šaukdami visi perstok mūčyti,
Agotą šventą ugnia žudyti.

Išvyst’ storasta žemės judimą,
Ir viso svieto išsigandimą.
Liepė išimti iš ugnies šturmo,
Aną įmesti į tamsų turmą.

Panelė eina čion giedodama,
Ir su Aniolais ten garbindama,
Būk pagarbintas Jėzau saldžiausias,
Ir vardas Tavo visad švenčiausias. A.