Tave Dieve garbiname

Aprašymas

Giesmė dėkavonės S. Ambroziejaus Tekstas - iš vysk. Motiejaus Valančiaus „Knyga giesmių arba KANTICZKOS“ (1890 m.). Pastaba: korektūros klaidos taisytos pagal 1910 m. leidimą.

Tave Dieve garbiname.

Tave Viešpatį išpažįstame,

Tave amžiną Tėvą: visa žemė šlovina.

Tau visi Aniolai! Tau dangus ir visokios galybės.

Tau Kerubinai ir Sarafinai; nepaliaujančiu balsu gieda:

Šventas, Šventas, Šventas Viešpats Dievas galybių.

Pilnas yra dangus ir žemė Majestoto garbės Tavo.

Tave garbingas Apaštalų surinkimas,

Tave Pranašų garsingas skaitlius,

Tave kentėjų graži kariuomenė garbina,

Tave po visą svietą šv. Bažnyčia išpažinsta.

Tavo nepaimtą Majestotą.

Teipo-gi garbina tikrą ir vienaitį Sūnų Tavo.

Ir Dvase šventa palinksmintoja.

Tu Karaliau garbės Kristau.

Tu Tėvo Sūnus amžinas.

Tu norėdamas išgelbėti žmogų, nepaniekinai Panos žyvatą.

Tu sutrinęs galybę smerčio, atidarei tikintiems dangaus karalystę.

Tu po dešinės Dievo sėdi, garbėje Tėvo.

Tikime, jog ateisi sudyti.

Todėl Tavęs meldžiame: padėk tarnams Tavo, kuriuos brangiu Krauju atpirkai.

Amžioje garbėje su Šventaisis Tavo teikis paskaityti.