Šitai Kryžius dangaus Pono

  • O Canada
Aprašymas

Apie garbę šv. Kryžiaus Nata kaip: „Sveika žvaigždė ankstyboji“ Tekstas - iš vysk. Motiejaus Valančiaus „Knyga giesmių arba KANTICZKOS“ (1890 m.). Pastaba: korektūros klaidos taisytos pagal 1910 m. leidimą.

Šitai Kryžius dangaus Pono,
Bėkite galės šėtono.
Jau neprietelių sugrūdo,
Liūtas iš giminės Judo.

Ant to medžio karaliavo,
Dievas ir mus atvadavo,
O par savo Kryžiaus smertį,
Teikis mums dangų atverti.

Sveikinkim medį Švenčiausį,
Už visus cėdrus puikiausį,
Kurs išdavė Vaisių Šventą,
Išganymo Sakramentą.

Tu Tikėjimo karūna,
Tu džiaugsmas dūšios ir kūno.
Bažnyčios Dievo šviesybė,
Dangaus ir žemės linksmybė.

Saldus medi gyvenimo,
Paslaptinė atpirkimo.
Kur malonė Atpirkėjo,
Krauju švenčiausiu apliejo,

Ant to altoriaus kruvino,
Griekus svieto išnaikino.
Kristus avinėlis Dievo,
Parprašė-gi už mus Tėvą.

Čionai meilės Dievo vieta,
Kurs teip numylėjo svietą.
Jog Sūnų savo vienaitį,
Tarp dviejų latrų paskaitė.

Čionai save nužemino,
Sūnus prieš Tėvą amžiną.
Paklusnus būt Jam norėjo
Ir mirti nesigailėjo.

Po kryžium Sopulingiausia,
Marija Pana Švenčiausia.
Stojos Motina griešnųjų,
Paguoda pavargusiųjų.

Prie to kryžiaus latras gavo,
Rojų nuo Pono loskavo.
Ir mes dangų apturės’me,
Jei Kryžių šventą mylės’me.

Jėzaus malonę amžiną,
Ir neprieteliai pažino.
Kad už anų piktybę,
Ramino Tėvo rūstybę.

Kas nor Poną atjieškoti,
Tur nuo kryžiaus neatstoti.
Latras kurs atsitolino,
Rado prapultį amžiną.

Kada Ponas sudys svietą,
Garbė Kryžiaus bus regėta.
Dėl paguodos išrinktųjų,
Ant sarmatos prakeiktųjų.

Kryžių mūsų Atpirkėjo,
Visa žemė šėnavoja.
Mes tą skarbą kad turime,
Su pakara sveikinkime.

O kryžiau neiššlovintas;
Būk nuo visų pagarbintas.
Pagausink vierniems teisybes,
Griešniems dovanok kaltybes.

Sveikas būk nukryžiavotas,
Jėzau ant smerčio išduotas.
Parodyk veidą loskavą,
Kad stos’me ant sūdo Tavo.

Po kryžium tavo puldami,
Prašom, kančias šlovindami.
Lankyk mūsų siratystę,
Parodyk mielaširdystę.

Patrauk’ saviep netikinčius,
Ir paklydusius griešninkus.
Neprieteliams mūsų, Pone,
Dovanok Tavo malonę.

Maldas, darbus kryžiaus mūsų,
Su užpelnomis Kristuso
Teikis priimt amžins Pone,
At’tolint griekų koronę.

Idant Tave garbindami,
Kryžių šventą šlovindami.
Potam dangų atrastumėm,
Ir ten amžinai būtumėm. Amen.