Kybo ant kryžiaus

Aprašymas

Ant procesijos per gavėnią Tekstas - iš vysk. Motiejaus Valančiaus „Knyga giesmių arba KANTICZKOS“ (1890 m.). Pastaba: korektūros klaidos taisytos pagal 1910 m. leidimą.

Kybo ant kryžiaus, sviete Viešpats Tavo,
Raudot už griekus, tu pradėkie savo,
Ak! ak! jau ant kryžiaus miršta,
Smertį už mane datirsta!

Baisiai ištemptas, kaipo kokia striūna,
Rankos prikaltos, ant galvos karūna;
Ak! ak! daug mane mylėjo,
Jog iš šono kraują liejo!

Aštriais erškėčiais Viešpats suronytas,
Akys apgeso, veidas sukruvytas.
Ak! ak! už mano kaltybes,
Jėzus kenčia tas sunkybes!

Melsdamas baigė gyvastį meilingą,
Prie Jo Motina baisiai sopulinga;
Ak! ak! tikt mano piktybės,
Padarė Tau kartybes!

Grįšiu pas Tave, Jėzau sudrūtykie
Šventai gyventi, mane išmokykie;
Ak! ak! čia gals griekų mano,
Prie kojų prikaltų Tavo!

Kaip Magdalena čia pakūtavosiu,
Raudot už griekus niekad nenustosiu
Ak! ak! Jėzau maloningas,
Ir man būk mielaširdingas!

Griešnos draugystės, svieto nedabosiu,
Iš visų griekų, išsispaviedosiu;
Ak! ak! gailiuosi širdingai,
Jėzau, atleisk man meilingai. Amen.