Baisus esmi labai Majestotui Pono

Aprašymas

Pakūtavojančio griešninko už griekus Tekstas - iš vysk. Motiejaus Valančiaus „Knyga giesmių arba KANTICZKOS“ (1890 m.). Pastaba: korektūros klaidos taisytos pagal 1910 m. leidimą.

Baisus esmi labai Majestotui Pono,
Už griekus maž yr ašarų klonės,
Sutvėrimas aš išgimęs,
Bjaurus po Tavo akimis,
Majestotas didis Tavo,
Kur tronai klaup’ kelius savo
Ak pažeidžiau!

Akis nuleidžiu aš su publikonu,
Bet sūdas labai yr’ su geru Ponu,
Kaip pradėsiu ašaroti,
Vis man teikis dovanoti,
Iš to didei širdyj’ rona,
Jog taip maloningą Poną,
Ak pažeidžiau!

Kas duos akimis ašarų liejimą,
Nes tankiai verkti reikia už griešijimą,
Jog amžiną Dievą mano,
Didei menkas žmogus gana,
Padūkęs nusidėtojas,
Ponui, kuriam vis’ kloniojas,
Ak pažeidžiau!

Menka dulkė ko užsinorėjai?
Dangaus Poną už nieką turėjai?
Kas yra griekas ar tu žinai?
Klausyk Povilo amžinai:
Peržengimas prisakymų
Yra Dievo papeikimu,
Aukščiausio.

Norint įmestas į peklos gilybes,
Tenai-gi degčiau už dides kaltybes,
Visą amžių nors kentėsiu,
Iškados neužmokėsiu,
Bet tu patsai atleisti teiksies,
Užmokėti nieks neveiksis,
Pažeidimą.

Už ilgą amžių ir ugnies pragarą,
Baisesnis žmogus sunkius griekus darąs,
Lygiai Tau neužmokėsiu,
Kad ant pakalnės drebėsiu:
Bet dėl kraujo Sūnaus Tavo,
Atleisk griekus žmogui Tavo,
Dieve geras! Amen.